ПРАКТИЧНЕ НАВЧАННЯ КОМЕРСАНТІВ

Prakt KD

Відповідно до Закону України «Про фахову передвищу освіту», основними завданнями закладу фахової передвищої освіти є забезпечення органічного поєднання в освітньому процесі теоретичного та практичного навчання, дослідницької та інноваційної діяльності. Увесь шлях розвитку освітніх послуг на базі коледжу – це свідчення про бажання наблизити теоретичну підготовку до практичної.

Однією з головних особливостей підготовки студентів на спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» спеціалізації «Комерційна діяльність» – є її зв’язок з життям, з конкретними особливостями майбутньої професії, з вмінням застосовувати теоретичні знання на практиці.

Професійна практика охоплює весь період навчання спеціалістів комерційної діяльності, починаючі з другого курсу. Вона дозволяє адаптувати студентів до реальних умов майбутньої професії, визначити особисті й професійні якості майбутнього спеціаліста, дає можливість об’єктивно оцінити його професійну відповідність. В основі практики покладений принцип кумулятивного, поетапного входження в професійну діяльність.

Цикловою комісією комерційної діяльності розроблена Наскрізна програма практичного навчання, що є основним навчально-методичним документом, який визначає види практик, їх тривалість, системність і послідовність практичного навчання.

Метою будь-якої практики на спеціальності є оволодіння студентами сучасними методами, формами організації в галузі їх майбутньої професії, формування у них, на базі одержаних у коледжі знань, професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в реальних ринкових та виробничих умовах, виховання потреби систематично поновлювати свої знання та творчо їх застосовувати в практичній діяльності.

На спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» передбачено такі види практик:

  2 курс 3 курс
4 семестр

Навчальні практики:

  • «Інформатика та комп’ютерна техніка»
  • «Комерційне товарознавство»
 
5 семестр   Технологічна практика
6 семестр   Виробнича практика

Навчальна практика з інформатики та комп’ютерної техніки проводиться викладачами математичної та природничо-наукової підготовки в лабораторіях інформатики та комп’ютерної техніки.

Під час практики у студентів формуються та вдосконалюються навички з обробки текстових документів, побудова і використання електронних табличних даних, програмування і застосування електронних форм економічних документів, розв’язок економічних задач із застосуванням фінансових функцій, функцій обробки масивів даних тощо.

Навчальна практика з комерційного товарознавства проводиться викладачами професійної та практичної підготовки в кабінеті товарознавства, навчальних лабораторіях коледжу, кабінеті організації та технології обслуговування в закладах ресторанного господарства, на підприємствах роздрібної торгівлі.

Практика передбачає поглиблене вивчення асортименту товарів, формування вмінь і навичок зі складання комерційної характеристики, визначення якості товарів, вміння використовувати в практичній діяльності Закон України «Про захист прав споживачів».

Prakt KD

Технологічна та виробнича практики проводяться досвідченими викладачами професійної та практичної підготовки на виробничих і торговельно-посередницьких підприємствах та підприємствах роздрібної торгівлі. З цими підприємствами адміністрація коледжу укладає договори, в яких зазначаються узгоджений графік, строки, види практик, кількість студентів, керівники практик. Програми цих видів практик розробляються у двох варіантах: для виробничих та посередницьких підприємств та для підприємств роздрібної торгівлі. Кожний студент обов’язково отримує індивідуальне завдання відповідно до можливості його опрацювання на базі практики. Базами виїзних практик є роздрібні торговельні мережі, виробничі підприємства, посередницькі структури, комунальні підприємства, агропромислові господарства, фінансово-кредитні установи Харкова та області. Перед початком технологічної практики керівники практики від коледжу проводять професійно-орієнтований

Prakt KD

захід «На шляху до фаху» для попереднього ґрунтовного знайомства студентів з цілями, завданнями та змістом планів практики, додатковими матеріалами, які необхідні для опрацювання програми та спрямування зусиль студентів на виконання індивідуальних завдань.

Також студенти знайомляться з дистанційним курсом практичного навчання на базі системи Moodle, який дозволить їм отримати необхідні бланки та додаткову інформацію щодо умов проходження та захисту звітів по практиці, виконати тестові завдання.

Протягом проходження технологічної практики студенти поглиблюють свої знання та вдосконалюють набуті професійні навички щодо здійснення комерційної діяльності в організаціях і підприємствах різних форм власності та видах діяльності. Практиканти повинні досконало вивчити загальну характеристику підприємства, його організаційну структуру, технологію виробничих та торговельних процесів; оволодіти навичками організації маркетингової, комунікаційної, комерційної діяльності, особливостями охорони праці та захисту комерційної таємниці, навчитися оформляти необхідну документацію.

Prakt KD

За результатами технологічної практики проводиться науково-практична конференція, де студенти обмінюються досвідом щодо умов проходження практики, презентують бази різних форм власності та видів діяльності, свою діяльність в ролі практиканта, звітують про результати маркетингових досліджень за індивідуальними завданнями.

Заключною ланкою практичної підготовки студентів є виробнича практика. Завданням виробничої практики є формування вмінь і закріплення навичок щодо складання комерційних та товарознавчих документів; проведення презентації та демонстрації товарів; документального оформлення фінансово-господарських операцій, а також збір фактичних обліково-аналітичних, організаційно-технологічних та інших матеріалів для використання їх у звіті з практики.

Змістовній підготовці майбутніх випускників у «вільне професійне плавання» сприяє проведення провідними викладачами-науковцями ХНУМГ імені О.М. Бекетова кафедри «Підприємництво та бізнес-адміністрування» засідань «Школи бізнесмена-початківця» зі студентами 3 курсу.

Таким чином, у коледжі здійснюється цілеспрямована практична підготовка конкурентоздатних фахівців-комерсантів, які можуть працювати в різних галузях господарювання та мають високий рівень професійної компетентності, що ґрунтується на критичному мисленні й здатності застосовувати теоретичні надбання на практиці.

Prakt KD
Prakt KD
Prakt KD

Prakt KD
Prakt KD
Prakt KD

Prakt KD
Prakt KD
Prakt KD