Практичне навчання - невід'ємна частина навчального процесу в підготовці кваліфікованих фахівців. Цю форму навчальних занять студенти проходять на підприємствах і в установах, що відповідають їх фаху. Місце проходження практики для кожного студента встановлює коледж, але іноді студенти можуть самі вибрати підприємство.

Практика буває трьох видів: навчальна, технологічна і виробнича.

Метою практики є оволодіння студентами сучасними методами, формами організації праці в різних галузях і сферах діяльності, формування у молодшого спеціаліста практичних вмінь і навичок, необхідних для майбутньої професійної діяльності.

Практика студентів передбачає безперервність і послідовність її проведення при одержанні потрібного достатнього обсягу практичних знань і умінь відповідно до освітнього кваліфікаційного рівня - молодший спеціаліст.

Завданнями виробничої практики є: закріплення і перевірка теоретичних знань, набутих в коледжі, освоєння технологічних процесів, придбання професійних навичок, адаптація студентів до реальних виробничих умов.

Умови виробничої практики максимально наближені до майбутньої професійної діяльності студентів. Практиканти найчастіше виконують функції дублерів на виділеному робочому місці. Однак іноді вони можуть бути зараховані на вакантні посади і отримувати відповідну заробітну плату.